“Vi har anlitat LifeWise vid ett flertal gånger till bl.a. utredningar och åtgärder vid svårigheter i arbetsgrupper. Vi har mycket god erfarenhet av och stort förtroende för LifeWise – de har hög kompetens och professionalitet i alla lägen.”

Ingrid Ståhl, HR-konsult, Lunds kommun

Kartläggningar, utredningar och insatser

Vi genomför arbetsmiljöutredningar (OSA), konfliktanalyser och konflikthantering samt utredningar avseende kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier/sexuella trakasserier.

Enligt arbetsmiljölagen skall chefen/organisationen förebygga och åtgärda problem i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Vi stödjer och vägleder chefer och HR-chefer i dessa frågor och kan vid behov genomföra olika insatser.

Vi har lång erfarenhet av OSA-utredningar och genomlysningar av organisationer. Efter att ni fått resultaten kan vi även vid behov, hjälpa er att genomföra åtgärder och/eller arbeta fram en handlingsplan. Vår utredningsmetodik är baserad på forskning inom ledarskap, medarbetarskap och organisation, beprövad utredningsmetodik samt gällande lagstiftning (AFS 2015:4). Den fokuserar på de dimensioner som i vetenskap har betydelse för organisationens sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Tillsammans med beställaren kan vi göra en fördjupad utredning på just de fokusområden som är intressanta utifrån den aktuella situationen. Det kan handla om svårigheter i en grupp, tecken på stress och konflikter eller en önskan att få syn på strukturella eller organisatoriska förbättringar.

Konflikter och komplexa konflikter brukar inte lösa sig själva. Med lång erfarenhet erbjuder vi en strukturerad metodik för analys och åtgärder vid konflikter mellan personer och/eller grupper. Med gedigen erfarenhet kan även vi vägleda er i dessa, ofta svåra situationer.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen utreda och åtgärder tecken på brister och risker i arbetsmiljön vid anmälan om kränkning eller diskriminering, trakasserier/sexuella trakasserier. Vi utför kvalificerade utredningar angående kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering och använda den vedertagna metodiken Faktaundersökelse.  Konsulterna som utför alla typer av arbetsmiljöutredningar är legitimerade psykologer/legitimerade psykoterapeuter, certifierade inom metodiken faktaundersökelse (avseende kränkande särbehandlingsutredningar).

Då ovanstående situationer oftast upplevs som svåra av alla inblandade på arbetsplatsen är det viktigt att ni som arbetsgivare kan uppleva trygghet i processen.

Kontakta oss gärna om ni har någon fråga eller önskar mer information.