“Vi har anlitat LifeWise vid ett flertal gånger till bl.a. utredningar och åtgärder vid svårigheter i arbetsgrupper. Vi har mycket god erfarenhet av och stort förtroende för LifeWise – de har hög kompetens och professionalitet i alla lägen.”

Ingrid Ståhl, HR-konsult, Lunds kommun

Kartläggningar, utredningar och insatser

Vi genomför arbetsmiljöutredningar (OSA), konfliktanalyser och utredningar avseende kränkande särbehandling, diskriminering.

Enligt arbetsmiljölagen skall chefen/organisationen förebygga och åtgärda problem i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Vid behov av detaljerad och tydlig information om de olika dimensionerna i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan därför en objektiv kartläggning/utredning vara av stort värde. Det kan handla om svårigheter i en grupp, tecken på stress och konflikter eller en önskan att få syn på strukturella eller organisatoriska förbättringar.

Vi har lång erfarenhet av OSA-utredningar, att kartlägga de viktiga dimensionerna i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att därefter kunna åtgärda, förstärka och/eller förbättra de olika områdena. Efter att ni fått resultaten kan vi även hjälpa er att åtgärda svårigheterna och/eller arbeta fram en handlingsplan.

Vår utredningsmetodik är baserad på forskning inom ledarskap, medarbetarskap och organisation, beprövad utredningsmetodik samt gällande lagstiftning (AFS 2015:4). Den fokuserar på de dimensioner som i vetenskap har betydelse för organisationens sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Tillsammans med beställaren kan vi göra en fördjupad utredning på just de fokusområden som är intressanta utifrån den aktuella situationen.

Upplägg och genomförande kan ske genom enkät, fokusgrupper eller enskilda intervjuer. I samråd med beställaren väljer vi den metod och det upplägg som ger det underlag ni behöver.  Med gedigen erfarenhet kan vi vägleda er under processen.

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att genomföra en utredning vid anmälan om kränkning eller diskriminering enligt OSA. Vi utför kvalificerade utredningar angående kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering och använda den vedertagna metodiken Faktaundersökelse. Konsulterna som utför alla typer av arbetsmiljöutredningar är legitimerade psykologer/legitimerade psykoterapeuter, certifierade inom metodiken faktaundersökelse (avseende kränkande särbehandling) och med gedigen erfarenhet av utredningar avseende svårigheter i arbetsmiljön. Som beställare kan ni uppleva en trygghet i vår erfarenhet och kunskap i dessa situationer då dessa situationer oftast upplevs som svåra av alla inblandade på arbetsplatsen.

Vi kan även arbeta med övriga insatser såsom ledarskapsstöd, grupparbete, konfliktlösning m.m. som ibland behövs som en åtgärd efter en utredning. Som en förebyggande åtgärd erbjuder vi utbildning/handledning/ledarskapsstöd inom dessa områden.

Kontakta oss gärna om ni har någon fråga eller önskar mer information.